1/7/17

Mengenali Syeikh Abdullah Siddiq Al-GhumariDaripada tulisan guruku yang mulia, Syeikh Husni Ginting (http://allangkati.blogspot.com)
Nama lengkap dan kuniyah


Nama lengkap beliau adalah Syeikh as-Sayyid Abu al-Fadhl Abdullah bin Muhammad bin Muhammad ash-Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Ghumari ath-Thanjibin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al-Hasanbin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa`id bin Mas`ud bin al-fudhail bin Ali bin Umar bin al-Arabi bin `Alal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris bin Idris al-Akbar bin Abdullah bin al-Hasan al-Mutsanna bin Imam al-Hasan bin Imam `Ali Karamallahu Wajhahu.Tempat dan tarikh lahir

Beliau dilahirkan di kota Tonja ( bahagian negara Maroko ) pada akhir jumadil akhir tahun 1328 hijriyah bertepatan tahun 1910 miladiyah.
Perkembangan dan perjalanannya menuntut ilmu

Syeikh Abdullah dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya al-Allamah untuk Syeikh Sayyid Muhammad Shiddiq al-Ghumari dengan rawatan dan didikan yang ketat, dari kecilnya telah diisi dengan ilmu agama, beliau telah menghafal al-Qur`an dengan riwayat Warasy kemudian riwayat Hafsh, setelah beliau menghafal al-Qur`an selanjutnya beliau mencoba untuk menghafal matan – matan kitab, pada masa yang sangat singkat beliau telah berhasil menghafal matan Arba`in an-Nawawiyah, matan al-Jurumiyyah, matan Alfiyah ibnu Malik, Mukhtasor Syeikh Khalil, dan kebanyakkan hadits yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram.

Kemudian beliau membaca kitab Syarah al-Azhari `Ala al-Ajurumiyah kepada abangnya al-Hafizh Sayyid Ahmad bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari dan pamannya ( saudara sebelah ibu ) Sayyid Ahmad bin Abdul Hafizh bin Ujaibah.

Kemudian beliau memulai perjalanannya ke kota Fas atas suruhan ayahnya untuk belajar di Universitas al-Qaruwein, di Universitas ini beliau belajar kitab syarah Alfiyah, Syarah ibnu `Aqil kepada Syeikh Muhammad al-Haj, dan banyak lagi buku pelajaran yang beliau baca di Universitas ini, pada masa ini beliau juga banyak berjumpa dengan para ulama besar, kemudian beliau kembali pulang ke kampung halamannya Tonja.

Pada tahun 1349 hijriyah bertepatan tahun 1930 miladiyah memulai perjalanan menuntut ilmu di negeri timur, Mesir adalah tanah dambaan beliau untuk belajar, negeri yang selalu menjadi wasiat ayahandanya, Di al-Azhar beliau menyibukkan diri untuk mempelajari seluruh ilmu yang belum pernah beliau pelajari, beliau membaca Syarah al-Mulawi `Ala Sulam, Hasyiyah as-Sobban kepada Syeikh Abdul Qadir al-Zantani ath-Tharublusi, beliau juga mengikuti pengajian Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf al-`Adawi al-Maliki, Syeikh Hamid Jad, Syeikh Mahmud Imam Abdurrahman al-Mansuri al-Hanafi, Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi`i dan masih banyak lagi guru-guru yang beliau hadiri pengajiannya.
Guru-guru beliau :


1-Syeikh Sayyid Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari.

2-al-Hafizh Syeikh Ahmad bin Muhammad Shiddiq al-ghumari.

3-Syeikh Muhammad bin al-Hajj al-Salami.

4-Syeikh Qadhi al-Abbas bin Abi Bakar.

5-Syeikh Sayyid Ahmad bin al-Jailani al-Amghari.

6-Syeikh Fathullah al-banani ar-Rubathi.

7-Syeikh Radhi as-Sanani asy-Syahir bil Hamsy.

8-Syeikh Abu Syita` bin al-Hasan as-Sonhaji.

9-Syeikh Muhammad as-Sonhaji.

10-Syeikh Sayyid Ahmad bin Toyyib al-Qadiri.

11-Syeikh Abdullah al-Fudhaili.

12-al-`Allamah Sayyid Abdurrahman bin al-Qursy al-Alawy.

1- Syarif al-Habib al-Muhaji.

2- Al-Muhaddits Abdul Hayy al-Kattani.

3- Al-Allamah al-Qadhi al-Husein al-Iraqi.

4- Al-Allamah Sayyid Muhammad al-Makki bin Muhammad al-Bathowari.

5- Sayyid al-Mahdi bin al-Arabi bin Hasyim al-Zarhuni.

6- Raja Idris bin Muhammad al-Mahdi as-Sanusi.

7- Al-Qadhi al-Musnid al-Kabir Abdul Hafizh bin Muhammad bin Abdul kabir al-Fasi.

8- Al-Allamah Abu al-Qasim bin Mas`ud ad-Dibagh.

9- Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Idris al-Qadiri al-hasani al-Fasi.

10- Syeikh Tohir bin `Asyur at-Tunisi.

11- Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi`i.

12- Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Rafi` al-Huseini at-Tohtowy.

13- Syeikh Muhammad Imam bin Burhanuddin Ibrahim as-Saqqa.

14- Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Humaidi as-Samaluthi.

15- Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Khalifah al-Azhari.

16- Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad ad-Dalbasyani.

17- Syeikh Bahauddin Abu Nasr bin Abi al-Mahasin al-Qauqji.

18- Syeikh Muhammad al-Khidhr bin al-Hasan at-Tunisi.

19- Syeikh Abu al-Wafa` Khalil bin badar bin Musthafa al-Khalidi.

20- Syeikh Muhammad Diwidar al-Kafrawi at-Talawi.

21- Syeikh Toha bin Yusuf asy-Sya`bini.

22- Syeikh Abdul Majid bin Ibrahim bin Muhammad al-Lubban.

23- Syeikh Abdul Wasi` bin Yahya as-Son`ani.

24- Syeikh `Awidh bin Nashr al-Khaza`i.

25- Syeikh Muhsin bin Nasir Bahrabah al-Yamani.

26- Syeikh Abdul Ghani Thomum al-Hanafi.

27- Syeikh Muhammad bin Abdul Lathif Khudhair ad-Dimyati.

28- Syeikh Muhammad bin Muhammad Zabarah as-Son`ani al-Hasani.

29- Syeikh Mahmud bin Abdurraman al-Mansuri al-Hanafi.

30- Syeikh Muhammad Zahid bin al-Hasan al-Kautsari.

31- Syeikh Muhammad bin husein bin Muhammad Makhluf al-`Adawi.

32- Syeikh Abdul Majid as-Syarqawi.

33- Syeikh Muhammad `Ijjat.

34- Syeikh al-Muhaddits Umar Hamdan al-Mahrasi.

35- Syeikh al-Muhaddits Abdul Qadir bin taufiq asy-Syalabi.

36- Syeikh Muhammad al-Marzuqi bin Abdurrahman Abu al-Husein al-Makki.

37- Syeikh Soleh bin al-Fadhal at-Tunisi al-Madani.

38- Syeikh Abdul Baqi bin Mulla `Ali bin Mulla Muhammad al-Laknowi.

39- Syeikh Muhammad Sa`id bin Ahmad al-Fara ad-Damsyiqi.

40- Syeikh Badaruddin in Yusuf al-Hasani.

41- Syeikh Abdul Jalil bin Saliim al-Dzara ad-Damsyiqi.

42- Syeikh Muhammad Raghib bin Mahmud at-Thobagh al-Halabi.

43- Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani Syafi`i.

44- Syeikh`Atho` bin ibrahim bin Yasin al-Kasam ad-Damsyiqi.

45- Syaikhah Umu al-Banin Aminah binti Abdul Jalil bin Salim al-Dzara.

Diantara murid –murid beliau adalah :

1- Al-Muhaddits Abdul Aziz bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.

2- al-Allamah Ibrahim bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.

3- Al-Allamah al-Hasan bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.

4- Musnid al-`Ashri Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani.

5- Al-Muhaddits Syeikh Abdul fatah Abu Ghudah al-Halabi.

6- Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa.

7- Syeikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim.

8- al-Muhaddits Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Makki al-Maliki.

9- Al-Musnid Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i.

10- Syeikh Ahmad bin Muhammad Nur Saif al-Mahiri al-maliki.

11- Syeikh Ahmad bin Ma`bid Abdul Karim al-Azhari al-Fayumi.

12- Syeikh Rif`at bin fauzi bin Abdul Muthalib al-Hanafi al-Tijani.

13- Syeikh Sa`ad bin Sa`ad Jawisy al-azhari.

14- Syeikh Muhammad Abdurrahim bin Jad Badaruddin al-Masri.

15- Al-Muhaddits Abdullah bin Abdul Qadir at-Talidi.

16- Al-Faqih Syeikh Ali bin Jum`ah bin Muhammad bin Abdul Wahab al-Azhari.

17- Al-Muhaddits Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba`its al-Kattani.

18- Syeikh Muhammad Sa`ad badran al-Qauqji al-Hanafi.

19- Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Qadir `Awamah al-Halabi.

20- Syeikh Musthafa Abu Sulaiman an-Nadwi al-Mansuri.

21- Syeikh Yusri bin Rusydi bin Sayyid bin Jabar asy-Syafi`i ash-Shiddiqi.

22- Syeikh Yusuf bin Abdurrahman al-Mar`asyli al-Libnani.

23- Syeikh Ismail Utsman Zain al-yamani al-Makki.

24- Syeikh Majdi Makki al-Halabi.

25- Syeikh Khalid Abdul Karim Turkistani al-Makki.

26- Syeikh Ahmad Darwisy ash-Shiddiqi.

27- Al-Muhaddits Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh.

28- Syeikh Ahmad bin Abdullah al-Hajjin.

29- Syeikh Ishom Anis al-Masri.

30- Syeikh Ahmad Muhammad al-Hafizh Tijani.

31- Syeikh Solahuddin at-Tijani.Syeikh Ismail Asyrof at-Tijani.

32- Musnid al-Muqri` Nabil bin Hasyim bin Abdullah Ghamri Aali Ba`alawi

Diantara hasil karangan beliau adalah :


1 – al-Ibtihaj bi Takhriji Ahaditsi al-minhaj li al-Baidhawi.

2 – Takhrij Ahadits Luma` Abi ishaq Asy-Syairazi.

3 – Aqidah Ahli Islam Fi Nuzuli Isa Alaihi As-Salam.

4 – Radul Muhkam al-Matin Al Kitab al-Qaul al-Mubin.

5 – Itihaf al-Adzkiya` Bi Jawazi at-Tawasul Bi Sayyidi al-Anbiya`.

6 – Al-Arba`una Haditsan al-Ghumariyyah Fi Syukri an-Ni`am.

7 – al-Arba`una haditsan ash-Shiddiqiyyah Fi Masa`ili Ijtima`iyyah.

8 – al-Istiqsha` Li Adillati Tahrimi al-Istimna`.

9 – Samiru ash-Shalihin.

10 – Husnu al-Bayan Fi Lailatu an-Nishfu Min asy-Sya`ban.

11 – Fadha`il al-Qur`an.

12 – Tasyyidul Mabani Lima Hawathu al-Ajurumiyyah Min al-Ma`ani.

13 – Fadha`il Ramadhan Wa Zakat al-Fitri.

14 – Qishash al-Anbiya`.

15 – Qurratul `Ain Bi Adillati Irsal an-Nabi Ila ats-Tsaqalain.

16 – Jawahirul Bayan Fi Tanasub Suwar al-Qur`an.

17 – Nihayatu al-`Amal Fi Syarhi Wa Tash-hihi Hadits `Ardhi al-A`mal.

18 – al-Hujaju al-Bayyinat Fi Itsbati al-Karamat.

19 – Mishbahu al-Zujajah Fi Shalati al-Hajah.

20 – Wadhihu al-Burhan `Ala Tahrimi al-Khamri Fi al-Qur`an.

21 – Dilalatu al-Qur`ani al-Mubin `Ala Anna an-Nabiyya Afdhalu al-Alamin.

22 – an-Nafhatu al-Ilahiyyah Fi Shalati Ala Khairi al-Bariyyah.

23 – Syarhu al-Irsyad Fi fiqhi al-Malikiyyah.

24 – I`lamu an-Nabil Bi Jawazi at-Taqbil.

25 – al-Fathu al-Mubin Bi Syarhi al-Kanzi ats-Tsamin.

26 – al-Qaulu al-Masmu` Fi Bayani al-Hajar al-Masyru`.

27 – ash-Shubhu as-Safir Fi Tahriri Shalati al-Musafir.

28 – ar-Ra`yu al-Qawim Fi Ujubi Itmam al-Musafir Khalfa al-Muqim.

29 – Khawathir Diniyyah.

30 – Tafsir al-Qur`an al-Karim.

31 – Itqanu ash-Shon`ah Fi Bayani Ma`na al-Bid`ah.

32 – Taudhihul Bayan Li Ushuli Tsawabi al-Qur`an.

33 – at-Tahqiqi al-Bahiri FI Makna al-Iman Billah Wa al-Yaumi al-Akhiri.

34 – Tanwiru al-Bashirah Bibayani `Alamati as-Sa`ati al-Kabirah.

35 – al-I`lam Bi Anna at-Tasauf Min Syari`ati al-Islam.


Masih banyak lagi hasil karangan beliau yang tidak kami sebutkan.

Beliau meninggal dunia pada tahun 1413 hijriyahRujukkan :

1 – Aqdu al-Jauhar : 1 / 1886. Terbitan Dar Makrifah Lubnan, karangan Doktor Yusuf al-Mar`asyli.


2 – al-Aswaru al-Masyrifah `Ala Masyikhati Wa Asanidi Shohibi Syeikh Makkah al-Mukarromah : 1 / 248, karangan Syeikh Sayyid Nabil bin Hasyim bin Abdullah Ghamri.


________

Syaikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari merupakan salah satu guru sekaligus mursyid thoriqoh Maulana Syaikh Ali Jum’ah. Beliau asli Maroko, namun kemudian melanjutkan pendidikan di al-Azhar, Mesir. Berikut kisah inspiratif beliau selama di al-Azhar, sesuai cerita beliau sendiri:

Pada tahun 1349 H saya tiba di Mesir. Saya bertemu dengan beberapa pencari ilmu yang meminta saya untuk menjelaskan kitab syarah al-Makūdi 'ala Alfiyah ibn Mālik, bertempat di masjid al-Azhar. Setelah menikmati penjelasan saya, mereka meminta saya untuk mengikuti ujian sarjana di al-Azhar. Akhirnya saya mengikuti ujian al-'Ālimyah al-Azhar yang terkenal sulit dalam 12 ilmu (Nahw, Sharf, Ma'āni, Bayān, Badī', Mantiq, Ushul Fiqh, Tauhīd, Fiqh, Tafsīr, Hadīts dan Musthalah).


Alhamdulillah saya sukses, lulus mendapat ijazah yang ditandatangani langsung oleh Grand Syaikh al-Azhar saat itu, Syaikh Ahmad al-Dzawāhiri. Kemudian saya mengabarkan ayah saya atas keberhasilan ini.


Saya tidak berniat untuk mengikuti ujian yang lebih tinggi lagi. Namun 9 tahun setelah itu, saya menulis jawaban atas pendapat Syaikh Mahmud Syaltut. Bahkan saya menulis 2 kitab khusus dalam hal ini. Namun ada seorang ulama al-Azhar yang menasehati saya: “Jawaban dan kitab anda tidak ada nilainya dimata al-Azhar, karena anda belum melalui tahapan pengesahan sebagai ulama al-Azhar..!” ujarnya. 


Hal inilah yang meyakinkan saya untuk mengikuti ujian tertinggi al-Azhar. Saya mengajukan permohonan langsung kepada Syaikh Mahmud Syaltut. Pada awalnya beliau tidak mengizinkan, karena saya baru belajar 9 tahun di al-Azhar. Namun akhirnya beliau mengizinkan setelah saya mengajukan bukti ijazah-ijazah ilmiah yang menunjukkan bahwa saya telah belajar dan diakui oleh para ulama Maroko.


Ujian super berat ini mengujikan 15 ilmu; 12 ilmu tadi, ditambah dengan ilmu Wadha’, 'Arūdh, Qawāfi dan Akhlāq (Tasawuf).


Ketika saya memasuki ruangan ujian, saya kaget karena salah satu pengujinya adalah Syaikh 'Abdul Muta'al al-Sha'idi (Ketika itu antara Syaikh al-Sha'idi dan Syaikh al-Ghumari terlibat adu argumen ilmiah di sebuah majalah atau surat kabar). 


Beliau menyapa saya: Apa kabar? 


Syaikh M. Zaghlul selaku pemimpin ujian berkata: Wah, ternyata kalian sudah saling mengenal.

Syaikh al-Sha'idi menjawab: Saya tidak mengenal al-Ghumari, karena ia adalah seorang Sunni, sementara saya dituduh olehnya sebagai orang yang menyimpang..!

Setelah mendengar perkataan ini, saya langsung pesimis. Saya menyangka bahwa dialog ilmiah yang terjadi di media massa antara saya dengan Syaikh al-Sha'idi akan mempengaruhi beliau, sehingga beliau tidak akan meluluskan saya.

Namun, diluar sangkaanku, Syaikh al-Sha'idi begitu ramah padaku. Hanya dengan sepatah dua patah kata saya, beliau sudah bisa membaca jalan pikiran dan pemahaman saya. Beliau berkata kepada pemimpin ujian: Syaikh al-Ghumari adalah orang yang paham, tanyakan saja pertanyaan yang lain. Syaikh al-Sha'idi berbeda dengan Syaikh M. Zaghlul yang memberatkan peserta ujian dengan pertanyaan sulit.

Saat itu saya menyangka bahwa pujian Syaikh al-Sha'idi kepadaku hanya sekedar trik saja untuk kemudian menjatuhkanku. Namun beliau begitu jujur. Bahkan beliau berbisik kepada sahabat beliau bahwa saya lulus dengan nilai yang sangat sempurna.

Benar, ternyata saya sukses meraih peringkat pertama, dan nama saya dimuat di surat kabar Nasional Mesir, al-Ahrām. Saat itu saya berada di kediaman Syaikh Syaltut bersama beberapa ulama, tiba-tiba ada orang yang memberikan ucapan selamat kepadaku.

Syaikh Syaltut berkata: Mengapa kamu memberi ucapan selamat?

Ia menjawab: Karena Syaikh al-Ghumari berhasil mendapat gelar tertinggi di al-Azhar dan diakui sebagai seorang ulama al-Azhar, sehingga namanya dimuat di harian al-Ahrām.

Dengan bahagia, Syaikh Syaltut berkata: Justru kami yang harus memberikan ucapan selamat kepada gelar ijazah al-Azhar, karena Syaikh al-Ghumari mau menerima gelar ijazah al-Azhar, padahal ia telah menjadi seorang ulama sejak di negaranya, Marocco. 


(Diringkas dari kitab Sabīl al-Taufīq, karya Syaikh al-Ghumari, hal: 39-44

No comments:

Post a Comment

Apa buah kata anda?


Page Blog ini : Fb Page

Twitter Saya : My Twitter